History


The efforts to found the Bulgarian Orthodox Mission “SS Cyril & Methodius” began on March 9, 2002 when the first prayer of the founders, under the spiritual guidance of Rev. Dimiter Neytchev, took place with the participation of more then 30 laymen, most of them former members of the Bulgarian Orthodox Mission “St. George”.

On April 5, 2003 a group of laymen lead by Rev. Neytchev applied to the Orthodox Church of America for the formal recognition of the Mission.

In August 2003 the Mission was formally recognized by the bishop of the Washington diocese and Rev. Dimiter Neytchev was appointed as its first priest. He served for several years and the mission expanded and attracted more than fifty members. The second priest of “SS Cyril & Methodius” was Rev. Timothy Perry. The services were performed in English and, while the membership decreased, the church functioned more smoothly.

In 2007, Rada Hanu, daughter of a Bulgarian immigrant and a former journalist at the Voice of America under the pen name Rada Balkanska, bequeathed a considerable sum to the Mission to buy a property and build a Bulgarian church in the region of Washington, D.C. On July 3, 2013 the Mission bought a large piece of land with a house and space to build a church.

In June 2014 the Mission decided to switch to the Bulgarian diocese of the Orthodox Church of America. Currently a process for unification of the three Bulgarian missions/churches of the region of Greater Washington, D.C. is underway. In 2015 the Bulgarian Orthodox Mission “SS Cyril & Methodius” intends along with the other two to start building an orthodox temple which would serve all Bulgarian Christians in the region.Усилията по създаването на Българска православна мисия “Св.св. Кирил и Методий“ започват на 9 март 2002 година, когато е проведена и първата молитва от основателите на мисията под духовното ръководство на свещеник Димитър Нейчев и с участието на над 30 миряни, повечето бивши членове на Българска православна мисия „Св. Георги“.


На 5 април 2003 година група миряни начело със свещеник Димитър Нейчев подават молба за формалното признаване на мисията от Православната църква на Америка.

През август 2003 година мисията е официално призната от владиката на Вашингтонската епархия и свещеник Димитър Нейчев е назначен за нейн първи свещеник, който изпълнява тази роля и през следващите няколко години, през които мисията се разраства и привлича около 50 миряни. Вторият свещеник на мисията е Тимоти Пери, при когото службите започват да се водят на английски език, в резултат на което членството в мисията намалява, но организационното състояние на мисията се засилва.

През 2007 година Рада Хану, дъщеря на български емигрант и бивша журналиста в радио „Гласът на Америка“ с псевдоним Рада Балканска, дарява значителни средства на мисията за закупуване на имот и построяване на българска църква в района на Вашингтон. На 3 юли 2013 година мисията закупува голям парцел с къща за построяване на българска църква.

През месец юни 2014 година мисията взема решение за преминаването и към Българската епархия на Православната църква на Америка. В момента тече процес на обединяването на трите български църкви/мисии в района на голям Вашингтон. През 2015 година мисия “Св.св. Кирил и Методий“ има намерение съвместно с другите църкви/мисии да започне строителството
на православен храм за всички български християни в района.